Studio K2

Kadra


mgr Katarzyna Krasnodębska

psychoterapeuta pracujący pod stała superwizją. Założycielka Studia K2. Psycholog, artysta plastyk, pedagog, arteterapeuta i wykładowca uniwersytecki, obecnie studentka studium psychoterapii integratywnej na SPCH w Warszawie, członek Stowarzyszenia Arteterapeutów KAIROS. Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS) i I-szej fazy psychologii procesu w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Absolwentka wydziału Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie (UMCS), Studia Podyplomowe z Psychologii Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) i Studia Podyplomowe z Treningu Kreatywności i Arteterapii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

>>

Ukończyła podyplomowe studia z neuropsychologii - Od badań mózgu do praktyki psychologicznej na SWPS. Ukończyła 3 stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmen, szkolenia z terapii behawioralno-poznawczej - Zachowania trudne u osób z dysfunkcjami rozwojowymi, Edukacja i terapia, Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych, Zaburzenia sensoryczne, Zespół Aspergera. Ukończyła warsztaty metodyczne dla artystów plastyków w Pradze i Londynie, roczny kurs z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces. Warsztaty wyjazdowe z psychologii procesu Experience Expedition (Indie, Etiopia, Mali).

Praktyka terapeutyczna (praca z dziećmi z autyzmem) przy Irlandzkim Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci z Autyzmem. Staż szkoleniowy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Poradni dla Dzieci z Autyzmem.

Brała udział w licznych konferencja i szkoleniach, gdzie także prowadziła warsztaty
z arteterapii oraz z pracy z osobami z trudnymi zachowaniami (min. Międzynarodowa konferencja ARTETERAPIA w medycynie i edukacji (Łódź,2007), Biomedyczne aspekty leczenia autyzmu (Warszawa,2007), Coroczne konferencje-warsztaty ze Stosowaniej Analizy Zachowań prowadzone przez Polskie i Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej na SWPS; Współczesne formy komunikowania się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu (Lublin 2006).

W K2 Studio prowadzi terapię behawioralną, terapię z dziećmi z autyzmem i ADHD, terapie dzieci z zachowaniami niepożądanymi,trening umiejętności społecznych, warsztaty dla rodziców dzieci z zachowaniami trudnymi, trening twórczości i arteterapię oraz zajęcia rozwojowe z zakresu sztuk plastycznych z dziećmi i młodzieżą. Arteterapię i warsztaty rozwojowe dla studentów i osób dorosłych.

Wraz z psycholog-psychoterapeutą Danutą Modrzejewską prowadzą zajęcia dla grup szkolnych oraz terapię dzieci adopcyjnych,terapie rodzeństw oraz spotkania dla rodziców.

mgr Danuta Modrzejewska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr cert. 659), absolwentka psychologii KUL, Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Rodziny KUL, Podyplomowych Studiów Psychoterapii UJ (psychoterapia psychodynamiczna), Kursu Socjoterapii, szkolenia z zakresu pracy z małymi grupami, komunikacji, pracy z dzieckiem i rodziną z zaburzeniami rozwoju.

>>

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową dzieci, młodzieży i dorosłych (nerwice, depresje, kryzysy osobowościowe, fobie szkolne, nadpobudliwość, zaburzenia odżywiania, stymulacja rozwoju, zaburzenia rozwoju), warsztaty umiejętności interpersonalnych , grupy rozwoju osobistego, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Pracuje terapeutycznie również z parami, rodzinami.

mgr Katarzyna Majczak

psycholog, terapeuta, obecnie studentka studiow podyplomowych z logopedii (UMCS). Absolwentka Psychologii i Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego (KUL). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej (WSSE), a także kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (TWP). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania (SWPS).

>>

Ukończyła także trzystopniowy kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, a także liczne szkolenia z zakresu terapii i edukacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi tj. „Trudne zachowania u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Metody poznawczo – behawioralne”, „Edukacja i terapia. Stosowana Analiza Behawioralna. Programy edukacyjno – terapeutyczne”, „Zaburzenia sensoryczne. Zasady układania i realizacji programów stymulacji sensorycznej”, „Zespół Aspergera – jak rozpoznać, jak pomóc”, „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zespołem Downa”. Ukończyła także szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego.

Pracowała jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej w szkole podstawowej. Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi oraz jako asystent i terapeuta dziecka z niepełnosprawnością.

W K2 Studio prowadzi terapię behawioralną, zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej oraz terapię pedagogiczną. Pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa oraz z dziećmi doświadczającymi trudności w nauce.

mgr Karolina Jacniacka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, logopeda. Absolwentka Psychologii, Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego, Logopedycznych Studiów Podyplomowych.

Ukończyła kursy specjalizacyjne:

 • 4 letnie całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (Podejście systemowo- psychodynamiczne. Kurs organizowany przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ w Krakowie)
 • 2 letnie szkolenie podyplomowe „Podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP
Pozostałe kursy:

>>

 • ukończony III stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • ukończone liczne szkolenia z zakresu terapii metodami poznawczo-behawioralnymi – „Trudne zachowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi- metody poznawczo-behawioralne”, „Stosowana analiza behawioralna: Programy edukacyjno-terapeutyczne”, „Zaburzenia sensoryczne. Zasady układania programów stymulacji sensorycznej”, „Zespół Aspergera - rozpoznanie i pomoc”
 • szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne
 • szkolenie „Stosowana Analiza Zachowania sposobem pracy nad zachowaniami trudnymi”
 • realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (część I i II ‘Rodzeństwo’) programu wspierającego umiejętności wychowawcze
 • regularnie uczestniczy w konferencjach naukowo szkoleniowych w zakresu psychologii i psychoterapii
 • odbyła staż psychoterapeutyczny w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

W K2 prowadzi terapię behawioralną dzieci z zaburzonym rozwojem, terapię mowy dzieci z autyzmem i opóźnionym rozwojem mowy, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, diagnozuje gotowość szkolną. Jest realizatorem programu warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prowadzi również psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Paweł Kawka

pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Absolwent Wychowania Technicznego (Politechnika Lubelska) oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Pedagogiki Specjalnej (UMCS). Ukończone kursy i szkolenia m.in.:
 • III stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Diagnoza Funkcjonalna Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Techniki plastycznie w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym

>>

Udział w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej: „Biomedyczne aspekty leczenia autyzmu”, „Stosowana Analiza Zachowania - oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju”, „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej".

W K2 Studio prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci dysfunkcyjnych w wieku szkolnym. Pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zespołem Downa.

mgr Monika Borowska

psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, absolwentka Psychologii (UMCS) i Pedagogiki (UMCS), studia podyplomowe z logopedii (UMCS); ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” (Uniwersytet Warszawski), „Doradztwo zawodowe” (UMCS), ukończyła szkolenia z zakresu: „Trening słuchowy w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi”, „Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym”, „Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym”, „Trudne zachowania u osób z dysfunkcjami rozwojowymi”, posiada ukończony kurs „Podstawy języka migowego” (Uniwersytet Warszawski).

>>

Obecnie kończy studia podyplomowe z logopedii (UMCS).

W K2 Studio pracuje jako psycholog terapeuta, prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci szkolnych, które mają trudności w nauce.

Pracuje jako pedagog (psycholog, doradca zawodowy) w gimnazjum.

mgr Magdalena Pełczyńska-Lots

psycholog, absolwentka psychologii klinicznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), kurs masażu klasycznego.

>>

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach związanych z terapią i edukacją dzieci z dysfunkcjami:

 • Szkolenia z zakresu terapii, edukacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi metodami poznawczo-behawioralnymi (Trudne zachowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi)
 • Metody poznawczo-behawioralne. Edukacja i terapia. Stosowana analiza behawioralna. - Programy edukacyjno-terapeutyczne.
 • Zaburzenia sensoryczne. Zasady układania programów stymulacji sensorycznej. Zespół Aspergera.
 • Szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne (I).

Aby udoskonalić swój warsztat ukończyłam III stopniowy kurs terapii behawioralnej (Stosowana analiza zachowania - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej) uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

Uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji na temat zaburzeń spektrum autyzmu (Biomedyczne aspekty leczenia autyzmu 2007), VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej pt. "Stosowana Analiza Zachowania: oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju". w kolejnych latach w międzynarodowym seminarium -,,Autyzm jest uleczalny'' jak również w światowym szczycie autyzmu w 2013 roku oraz w 2014 roku w x Międzynarodowym sympozjum naukowym-,,Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii''.

W 2015 roku wzięłam udział w konferencji szkoleniowej w Białymstoku -,,Dobre pomysły na trudne zachowania'' prowadzonej przez Dr Garego W. LaVigna z Los Angeles oraz w międzynarodowym sympozjum naukowym pod tytułem ,,Trzy fale terapii behawioralnej.Kliniczny kontekst analizy zachowania''. W trosce o najmłodszych pacjentów".

w czerwcu 2013 ukończyłam kurs: "Ontogeneza rozwojowa (rozwój odruchowy), podstawowe warunki i kierunki pracy z małym dzieckiem w ujęciu terapii SI", następnie ,,Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym''.

Aby doskonalić swój warsztat ukończyłam szkolenie ,,Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków '' oraz obejmujące ,,Diagnozę i terapię zaburzeń wydalania, jedzenia (u małych dzieci), trichotillomanii, złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci)''.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy jako nauczyciel specjalista w klasie integracyjnej rozumiem sytuację dziecka z problemami rozwojowymi wkraczającego w szkolne mury. Staram się pomagać zarówno dzieciom jak i rodzicom odnaleźć się w nowej sytuacji.

W K2 Studio pracuję jako psycholog terapeuta, prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz terapię integracji sensorycznej.

mgr Małgorzata Hunik

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii klinicznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), absolwentka zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (UMCS). Ukończyła następujące szkolenia:
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, część I i część II (Fundacja SYNAPSIS, Warszawa)
 • Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (CWRO, Warszawa).

>>

W K2 Studio pracuje jako psycholog terapeuta z dziećmi z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. W swojej pracy wykorzystuje elementy integracji sensorycznej.

Pracuje jako terapeuta-cień w przedszkolu oraz terapeuta chłopca z autyzmem w jego domu.

mgr Agata Klimek

Psycholog, psychoterapeuta pracujący pod superwizją. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie kończy 4 – letnie Studium Psychoterapii w ramach SPCh w Warszawie. Pracuje integrując dokonania różnych nurtów psychoterapii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez Pedagogium WSNS w Warszawie oraz szkolenia dotyczące m.in. pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.

Dr n. med. Bożena Śpila

specjalista – psychiatra , pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 1990r. zajmując się również dziećmi i młodzieżą. Ukończyła 4-letni kurs „Podstawy Psychoterapii” pod kierunkiem prof. Aleksandrowicza z Collegium Medicum w Krakowie.

Uczestniczyła jako wykładowca w licznych konferencjach naukowych poświęconych autyzmowi. Opublikowała własne prace naukowe poświęcone tematyce psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez wiele lat była członkiem Stowarzyszenia „Niegrzeczne Dzieci” im. Hansa Aspergera z Warszawy, zajmującego się osobami z Zespołem Aspergera.

>>

Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu autyzmu oraz psychiatrii dzieci i młodzieży dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UMCS i WSEI.

Współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie systematycznie od kilu lat konsultując podopiecznych Fundacji od dzieci, przez młodzież do dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Współpracuje również z Zespołem Szkół nr 4 w Lublinie na ul. Bronowickiej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w Lublinie na ul. Młodej Polski oraz Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie w zakresie terapii podopiecznych i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

W 2014 r. otrzymała odznakę przyjaciela dzieci Oddziału Lubelskiego TPD. Od 18 lat jest mamą chłopca z zespołem Aspergera.

Wszyscy terapeuci przeszli szkolenia (ABA) z zakresu :

 • Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • Trudne zachowania. Zachowania niepożądane u osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Edukacji i terapii w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
Szkolenia te uprawniają do pracy metodami behawioralnymi.

Współpracujący ze studiem K2:

mgr Magdalena Norkowska
muzealnik, współpracownik K2. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia z Edukacji Muzealnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracownik Muzeum Lubelskiego.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Studio K2
Psychoterapia. Terapia psychologiczno-pedagogiczna. Arteterapia. Rozwój.

ul. Krasińskiego 2 lokal 13, I piętro
Lublin
tel. kom. 0501 707 848
e-mail: studiok2@studio-k2.pl