Studio K2

Kadra


mgr Katarzyna Krasnodębska

psychoterapeuta pracujący pod stałą superwizją. Założycielka Studia K2. Psycholog, artysta plastyk, pedagog, arteterapeuta i wykładowca uniwersytecki, absolwentka 4-letniego studium psychotetapii integratywnej na SPCH w Warszawie, członek STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH. Absolwentka wydziału Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie (UMCS), Studia Podyplomowe z Psychologii Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) i Studia Podyplomowe z Treningu Kreatywności i Arteterapii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

>>

Ukończyła podyplomowe studia z neuropsychologii - Od badań mózgu do praktyki psychologicznej na SWPS. Ukończyła 3 stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmen, szkolenia z terapii behawioralno-poznawczej - Zachowania trudne u osób z dysfunkcjami rozwojowymi, Edukacja i terapia, Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych, Zaburzenia sensoryczne, Zespół Aspergera. Ukończyła warsztaty metodyczne dla artystów plastyków w Pradze i Londynie, roczny kurs z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces. Warsztaty wyjazdowe z psychologii procesu Experience Expedition (Indie, Etiopia, Mali).

Praktyka terapeutyczna (praca z dziećmi z autyzmem) przy Irlandzkim Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci z Autyzmem. Staż szkoleniowy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Poradni dla Dzieci z Autyzmem.

Brała udział w licznych konferencja i szkoleniach, gdzie także prowadziła warsztaty z arteterapii oraz z pracy z osobami z trudnymi zachowaniami (min. Międzynarodowa konferencja ARTETERAPIA w medycynie i edukacji (Łódź,2007), Biomedyczne aspekty leczenia autyzmu (Warszawa,2007), Coroczne konferencje-warsztaty ze Stosowaniej Analizy Zachowań prowadzone przez Polskie i Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej na SWPS; Współczesne formy komunikowania się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu (Lublin 2006).

W K2 studio prowadzi psychoterapię łącząc psychoterapię z duchowością. Prowadzi też zajęcia z arteterapii. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, zarówno indywidualnie jak i w parach oraz z rodzinami i dziećmi. Pracuje z osobami świeckimi oraz konsekrowanymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz grupy wsparcia i terapię grupową.

Wraz z psycholog-psychoterapeutą Danutą Modrzejewską prowadzą zajęcia dla grup szkolnych oraz terapię dzieci adopcyjnych, terapię rodzeństw oraz spotkania dla rodziców.Pedagodzy pracujący z dziećmi z trudnościamy szkolnymi

mgr Paweł Kawka

pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Absolwent Wychowania Technicznego (Politechnika Lubelska) oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Pedagogiki Specjalnej (UMCS). Ukończone kursy i szkolenia m.in.:
  • III stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
  • Diagnoza Funkcjonalna Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
  • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi
  • Techniki plastycznie w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym

>>

Udział w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej: „Biomedyczne aspekty leczenia autyzmu”, „Stosowana Analiza Zachowania - oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju”, „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej".

W K2 Studio prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci dysfunkcyjnych w wieku szkolnym. Pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zespołem Downa.

mgr Monika Borowska

psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, absolwentka Psychologii (UMCS) i Pedagogiki (UMCS), studia podyplomowe z logopedii (UMCS); ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” (Uniwersytet Warszawski), „Doradztwo zawodowe” (UMCS), ukończyła szkolenia z zakresu: „Trening słuchowy w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi”, „Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym”, „Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym”, „Trudne zachowania u osób z dysfunkcjami rozwojowymi”, posiada ukończony kurs „Podstawy języka migowego” (Uniwersytet Warszawski).

>>

Obecnie kończy studia podyplomowe z logopedii (UMCS).

W K2 Studio pracuje jako psycholog terapeuta, prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci szkolnych, które mają trudności w nauce.

Pracuje jako pedagog (psycholog, doradca zawodowy) w gimnazjum.

Dr n. med. Bożena Śpila

specjalista – psychiatra , pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 1990r. zajmując się również dziećmi i młodzieżą. Ukończyła 4-letni kurs „Podstawy Psychoterapii” pod kierunkiem prof. Aleksandrowicza z Collegium Medicum w Krakowie.

Uczestniczyła jako wykładowca w licznych konferencjach naukowych poświęconych autyzmowi. Opublikowała własne prace naukowe poświęcone tematyce psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez wiele lat była członkiem Stowarzyszenia „Niegrzeczne Dzieci” im. Hansa Aspergera z Warszawy, zajmującego się osobami z Zespołem Aspergera.

>>

Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu autyzmu oraz psychiatrii dzieci i młodzieży dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UMCS i WSEI.

Współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie systematycznie od kilu lat konsultując podopiecznych Fundacji od dzieci, przez młodzież do dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Współpracuje również z Zespołem Szkół nr 4 w Lublinie na ul. Bronowickiej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w Lublinie na ul. Młodej Polski oraz Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie w zakresie terapii podopiecznych i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

W 2014 r. otrzymała odznakę przyjaciela dzieci Oddziału Lubelskiego TPD. Od 18 lat jest mamą chłopca z zespołem Aspergera.

Wszyscy terapeuci przeszli szkolenia (ABA) z zakresu :

  • Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
  • Trudne zachowania. Zachowania niepożądane u osób z zaburzeniami rozwojowymi
  • Edukacji i terapii w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
Szkolenia te uprawniają do pracy metodami behawioralnymi.

Współpracujący ze studiem K2:

mgr Magdalena Norkowska
muzealnik, współpracownik K2. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia z Edukacji Muzealnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracownik Muzeum Lubelskiego.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Studio K2
Psychoterapia. Terapia psychologiczno-pedagogiczna. Arteterapia. Rozwój.

ul. Faraona 6/1
Lublin
tel. kom. 0501 707 848
e-mail: studiok2@studio-k2.pl